J.V. ‘EFES Vitanta Moldova Brewery’ J.S.C.│2016年度モンドセレクション金賞受賞